masz pytanie? zadzwoń

+48 509 631 310

"Ambicją naszą jest udoskonalenie działań tak, aby współpraca z naszymi klientami układała się jak najlepiej"
Drugi slider Pierwszy slider

Regulamin konkursu: „45 urodziny HumanChemie – Hamostatikum”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest:

Multidental-Med. W. Kieroński, B. Szóstak, sp. j.,

u.l Jesionowa 25, 61-432 Poznań

NIP: 783 00 06 840.

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/multidental (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 23.09.2020 g. 20:00 do 30.09.2020 do godziny: 21:00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 01.10.2020 za pośrednictwem FanPage.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega napisania komentarza pod postem konkursowym w odpowiedzi na zadanie konkursowe: NAJZABAWNIEJSZA SYTUACJA W TWOIM GABINECIE
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 użytkowników, których odpowiedź- komentarz uzyska najwięcej reakcji pod postem.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest opakowanie (20 ml) preparatu do tamowania krwi Hamostatikum Al-Cu o wartości 105 zł brutto.
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Jesionowej 25 w Poznaniu lub może zostać przesłana pocztą na adres zwycięzcy.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 01.11.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.